Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deelnemers: Onder deelnemer wordt verstaan iedere (rechts)persoon die bij Wij zijn Valkenburg een arrangement of reservering heeft afgesloten. Degene die namens of ten behoeve van een ander een bevestiging van Wij zijn Valkenburg ondertekent is aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de bevestiging voortvloeien. Daarnaast zijn alle bij de bevestiging opgegeven personen ieder voor hun eigen deel aansprakelijk.

1.2 Activiteiten: Wanneer er bij de activiteiten individuele voorwaarden gelden worden deze vermeld op de bevestiging van uw reservering.

1.3 Veel activiteiten in Valkenburg vinden in de grotten plaats. Hier is een constante temperatuur van 12 graden. Houdt hier rekening mee met de kleding.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen, bevestigingen en boekingen.

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de klant wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze voorwaarden kan schriftelijk worden afgeweken.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de bevestiging en retourneren hiervan binnen 10 dagen.

3.2 De prijzen en reserveringen gelden tot de optievervaldatum zoals vermeld in de offerte. Na de vervaldatum van de offerte is er geen garantie meer op de aangegeven prijzen.

3.3 Wij zijn Valkenburg is gerechtigd een reservering of boeking te weigeren zonder opgave van redenen.

3.4 Reserveringen die op de site van Wij zijn Valkenburg gedaan worden zijn slechts aanvragen. Na beschikbaarheid van alle partners ontvangt u een
bevestiging per mail. Deze bevestiging dient geaccordeerd te worden voor een definitieve reservering.

3.5 Door het vermelden van uw naam in het daarvoor bestemde vlak in deze bevestiging verklaart u op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden, die te raadplegen zijn op onze website www.wijzijnvalkenburg.nl.

3.6 De deelnemer dient de overige deelnemers waarvoor hij heeft gereserveerd, op de hoogte te brengen van het eigen risico van deelname aan de programma’s en de algemene voorwaarden.

4. Betaling

4.1 Binnen 7 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, dient per groep een aanbetaling te worden gedaan van het minimaal aantal deelnemers.

4.2 De aantallen kunnen gewijzigd worden tot 7 dagen voorafgaande de reservering.

4.3 Wij zijn Valkenburg stuurt bij de bevestiging een totaalnota van de gehele boeking. Uiterlijk 7 dagen voorafgaande het event dient het totaalbedrag te worden voldaan.

4.3 Bij niet tijdig betalen is Wij zijn Valkenburg gerechtigd de geboekte activiteit te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet gerestitueerd.

4.4 De factuur wordt geacht goedgekeurd te zijn als de deelnemer binnen 8 werkdagen na de factuurdatum niet gereageerd heeft; hiermee verplicht de klant zich tevens tot de betaling van de factuur.

4.5 Restantbetalingen worden na afloop gefactureerd. Dit wordt persoonlijk besproken met de deelnemer.

4.6 Bij afhuur van exclusieve evenementlocaties dient na tekenen 25% van het totaalbedrag te worden voldaan. Het resterende bedrag dient uiterlijk 14 dagen voorafgaande het event in ons bezit te zijn.

5. Uitvoering

5.1 Wij zijn Valkenburg verplicht zich tot het uitvoeren van de overeenkomst naar beste inzicht.

5.2 Wij zijn Valkenburg verplicht zich tot het uitvoeren van de activiteiten binnen het overeengekomen tijdsprogramma, behoudens overmacht.

5.3 Indien een klant later arriveert dan overeengekomen op afgesproken tijdstip wordt de afgesproken eindtijd aangehouden.

5.4 Bij overschrijding van de eindtijd kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Wij zijn Valkenburg aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies of diefstal,
veroorzaakt aan de deelnemer(s) tijdens of ten gevolge van een van de activiteiten.

6.2 Indien na een activiteit geconstateerd wordt dat er aan de verhuurde materialen schade is ontstaan valt dit onder de aansprakelijkheid van de huurder. Hierbij gelden de algemene voorwaarden van de partij waar de activiteit plaatsvindt. Wij zijn Valkenburg zal hier tussenuit stappen en schade dient rechtstreeks met het partnerbedrijf van Wij zijn Valkenburg te worden geregeld.

7. Wijzigingen in het activiteitenprogramma

7.1 Wij zijn Valkenburg behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in het programma of het programma niet door te laten gaan, door redenen gelegen in de eigen bedrijfsvoering of bij derden. Wij zijn Valkenburg verplicht zich tot onmiddellijke kennisgeving aan de klant.

7.2 Bij het niet doorgaan, zoals bedoeld bovenstaand artikel, verplicht Wij zijn Valkenburg zich tot onmiddellijke terugbetaling van de reeds geheel of gedeeltelijk voldane betaling. Dit geldt echter alleen indien Wij zijn Valkenburg geen voor de groep gelijkwaardig programma ter vervanging kan aanbieden.

7.3 De overeenkomst kan door de klant worden gewijzigd. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot 7 dagen voorafgaande de eventdag worden gewijzigd. Deze vermindering kan tot uiterlijk 7 dagen eventdatum, voor 16.00 uur kosteloos worden aangebracht.

7.4 Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen uit artikel 8 toegepast.

7.5 Een vermeerdering van het aantal deelnemers moet 7 dagen van tevoren schriftelijk worden gemeld. Altijd wordt de volle prijs in rekening gebracht. Wij zijn Valkenburg kan niet garanderen dat het plaatsen van de extra personen altijd mogelijk is.

8. Annulering en wijziging activiteiten en arrangementen

8.1 Het annuleren van een arrangement moet schriftelijk geschieden. De datum van de ontvangst annulering geldt als annuleringsdatum.

8.2 Bij een annulering worden de volgende bedragen in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

a. Bij annulering tot een maand voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht.
b. Bij annulering tot 2 weken voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 50% van de totale prijs in rekening gebracht.
c. Bij annulering binnen 2 weken voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 75% van de arrangementssom in rekening gebracht.
d. Bij annulering binnen 3 dagen voor de dag dat de activiteit plaatsvindt, wordt 100% van de arrangementssom in rekening gebracht.
e. Veranderingen in het aantal deelnemers tot een verschil van 10% kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor vertrek kosteloos worden aangebracht. Worden
de wijzigingen binnen 7 dagen aangebracht dan bedragen de annuleringskosten 100% van het arrangement.
f. Is de verandering in het aantal deelnemers groter dan 10%, dan kan dit tot twee weken voor de dag dat de activiteit plaatsvindt kosteloos worden
doorgegeven aan Wij zijn Valkenburg. Binnen twee weken bedragen de annuleringskosten 50% van de arrangementssom.

9. Annulering en wijziging evenementenlocatie, hotel overnachtingen en exclusiviteit activiteiten

9.1 Opdrachtgever wordt aangeraden een annuleringsverzekering af te sluiten.

9.2 Opdrachtgever kan de overeenkomst annuleren schriftelijk annuleren, waarbij de datum van ontvangst door Wij zijn Valkenburg geldt als annuleringsdatum. In geval van annulering is de Opdrachtgever een deel van de kosten verschuldigd, onder de volgende voorwaarden:

Annulering meer dan 4 maanden voor aanvang van het event: 15% van het besproken arrangement
Annulering 2 tot 4 maand(en) voor aanvang van het event: 35 % van het besproken arrangement
Annulering 2 maand tot 1 maand voor aanvang van het event: 60% van het besproken arrangement
Annulering 1 maand tot 14 dagen voor aanvang van het event: 85% van het besproken arrangement
Annulering 14 dagen of minder voor aanvang van het event dan wel indien de deelnemers niet komen opdagen: 100% van het besproken arrangement.

9.3 Het in het voorgaande lid bepaalde is eveneens van toepassing indien een event is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarbij de bepalingen van dit artikel toepasselijk zijn per geannuleerd onderdeel.

9.4 Opdrachtgever is bevoegd het Evenement eenmaal te verplaatsen. De kosten die Opdrachtgever hiervoor verschuldigd is aan HEG bedragen de helft van de kosten zoals vermeld in lid 2 van dit artikel. Mocht vervolgens alsnog annulering van het Evenement plaatsvinden, dan is Opdrachtgever – onafhankelijk van de termijn voor het Evenement en naast het bepaalde in dit artikel – 75% annuleringskosten verschuldigd. Verplaatsing van een Evenement is slechts eenmaal mogelijk.

9.5 Wij zijn Valkenburg is te allen tijde bevoegd de Overeenkomst om haar moverende redenen te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding of
terugbetalingsverplichting gehouden te zijn.

10. Deelname activiteiten Wij zijn Valkenburg.

Tijdens een programma heeft Wij zijn Valkenburg en de partnerbedrijven waar de deelnemer aanwezig is het recht om deelnemers van (een deel van) de
activiteiten uit te sluiten als naar zijn oordeel lichamelijke, morele of geestelijke afwijkingen of condities zich bij hen zodanig openbaren dat de
activiteit naar zijn oordeel bemoeilijkt of belet wordt (of dreigt te worden). De betrokkene kan geen aanspraak maken op een alternatief programma. De betrokkene heeft geen recht op restitutie van de deelnemerssom. Deze bepaling is tevens van toepassing bij wangedrag.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Bij een geschil over een overeenkomst zullen beide partijen trachten dit in goed overleg op te lossen.

11.2 Op alle reserveringen en boekingen is het Nederlands recht van toepassing.

12. Prijzen

12.1 Alle prijzen op de website en in offertes van Wij zijn Valkenburg zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

12.2 Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 6% of 21% btw.

Valkenburg aan de Geul, januari 2016
Bijgewerkt: 25 mei 2018